Jak modyfikować uprawnienia plików i folderów przy pomocy PowerShell ACLs

Aby zmienić uprawnienia użytkowników i grup dla wybranych folderów i plików można użyć następującego skryptu.

Skrypt zmieniający uprawnienia do folderu w PowerShell

$folder="C:\moje pliki"
$username="tom"
$uprawnienia="modify"

$Acl = Get-Acl $folder
$Ar = New-Object  system.security.accesscontrol.filesystemaccessrule($username,$uprawnienia,'ContainerInherit,ObjectInherit', 'None', 'Allow')
$Acl.SetAccessRule($Ar)
Set-Acl $folder $Acl

Powyższy przykład dodaje uprawnienia modyfikuj dla użytkownika tom dla folderu „c:\moje pliki”.

Podstawowe uprawnienia które mogą zostać użyte w podanym skrypcie:

Read
Write
ReadAndExecute
Modify

Rozszerzone uprawnienia które mogą zostać użyte w podanym skrypcie:

FullControl
ExecuteFile
ReadData
ReadAttributes
ReadExtendedAttributes
CreateFiles
AppendData
WriteAttributes
WriteExtendedAttributes
DeleteSubdirectoriesAndFiles
Delete
ReadPermissions

Zobacz również:

Jak zmodyfikować wartość ciągu String w PowerShell – Helpdesk Tricks

Dodaj komentarz