Najważniejsze obiekty Windows Forms używane w PowerShell – Podręcznik dla programistów

Kilka kluczowych obiektów Windows Forms

Tworzenie interfejsów graficznych przy użyciu Windows Forms w PowerShell może być ekscytującym doświadczeniem. Aby zacząć pracę z Windows Forms, ważne jest zrozumienie najważniejszych obiektów, które można użyć do tworzenia rozbudowanych aplikacji. W tym artykule przedstawimy kilka kluczowych obiektów Windows Forms, których znajomość jest niezbędna dla programistów PowerShell.

 1. Formularz (Form): Formularz (Form) jest podstawowym obiektem w Windows Forms. Reprezentuje główne okno aplikacji i zawiera kontrolki oraz logikę interakcji. Możemy tworzyć formularze za pomocą klasy System.Windows.Forms.Form. Możliwości dostępne dla formularzy to m.in. dodawanie kontrolki do formularza, zarządzanie rozmiarem i wyglądem okna, obsługa zdarzeń (eventów) i wiele więcej.
 2. Przycisk (Button): Przycisk (Button) to jeden z najczęściej używanych obiektów w Windows Forms. Służy do uruchamiania akcji po kliknięciu. Możemy tworzyć przyciski za pomocą klasy System.Windows.Forms.Button. Przykładowe właściwości przycisku to tekst wyświetlany na przycisku (Text), położenie (Location), rozmiar (Size) oraz obsługa zdarzeń, takich jak Click.
 3. Etykieta (Label): Etykieta (Label) służy do wyświetlania tekstu lub opisu w interfejsie użytkownika. Możemy tworzyć etykiety za pomocą klasy System.Windows.Forms.Label. Przykładowe właściwości etykiety to tekst (Text), położenie (Location), rozmiar (Size) oraz właściwości związane z formatowaniem i stylizacją tekstu.
 4. Pole tekstowe (TextBox): Pole tekstowe (TextBox) służy do wprowadzania tekstu przez użytkownika. Możemy tworzyć pola tekstowe za pomocą klasy System.Windows.Forms.TextBox. Przykładowe właściwości pola tekstowego to tekst wprowadzony przez użytkownika (Text), położenie (Location), rozmiar (Size) oraz obsługa zdarzeń, takich jak zmiana zawartości (TextChanged).
 5. Lista (ListBox lub ComboBox): Lista (ListBox lub ComboBox) służy do wyświetlania listy opcji, z których użytkownik może wybrać. Możemy tworzyć listy za pomocą klas System.Windows.Forms.ListBox lub System.Windows.Forms.ComboBox. Przykładowe właściwości listy to elementy listy (Items), wybrany element (SelectedItem lub SelectedIndex), położenie (Location), rozmiar (Size) oraz obsługa zdarzeń, takich jak zmiana wyboru (SelectedIndexChanged).
 1. Pole wyboru (CheckBox): Pole wyboru (CheckBox) umożliwia użytkownikowi zaznaczenie lub odznaczenie opcji. Możemy tworzyć pola wyboru za pomocą klasy System.Windows.Forms.CheckBox. Przykładowe właściwości pola wyboru to stan zaznaczenia (Checked), tekst etykiety (Text), położenie (Location), rozmiar (Size) oraz obsługa zdarzeń, takich jak zmiana stanu (CheckedChanged).
 2. Pole wyboru wielokrotnego (CheckedListBox): Pole wyboru wielokrotnego (CheckedListBox) jest podobne do listy, ale umożliwia wybór wielu elementów. Możemy tworzyć pola wyboru wielokrotnego za pomocą klasy System.Windows.Forms.CheckedListBox. Przykładowe właściwości to elementy listy (Items), zaznaczone elementy (CheckedItems), położenie (Location), rozmiar (Size) oraz obsługa zdarzeń, takich jak zmiana stanu (ItemCheck).
 3. Menu (MenuStrip): Menu (MenuStrip) jest używane do tworzenia paska menu w aplikacji. Możemy tworzyć menu za pomocą klasy System.Windows.Forms.MenuStrip. Przykładowe właściwości to elementy menu (Items), położenie (Location), rozmiar (Size) oraz obsługa zdarzeń, takich jak kliknięcie na element (Click).

Powyżej przedstawiliśmy kilka najważniejszych obiektów Windows Forms używanych w PowerShell do tworzenia interfejsów graficznych. Zrozumienie tych obiektów i ich właściwości jest kluczowe dla tworzenia rozbudowanych aplikacji z interfejsem użytkownika. Warto eksperymentować z różnymi kontrolkami i zdarzeniami, aby dostosować interfejs do potrzeb aplikacji.

Kilka przykładów użycia najważniejszych obiektów Windows Forms w PowerShell:

 1. Przycisk (Button):
$button = New-Object System.Windows.Forms.Button
$button.Text = "Kliknij mnie"
$button.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 10)
$button.Add_Click({
  # Kod obsługujący kliknięcie przycisku
  Write-Host "Przycisk został kliknięty!"
})
$form.Controls.Add($button)

2. Etykieta (Label):

$label = New-Object System.Windows.Forms.Label
$label.Text = "Witaj w mojej aplikacji!"
$label.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 50)
$form.Controls.Add($label)

3. Pole tekstowe (TextBox):

$textBox = New-Object System.Windows.Forms.TextBox
$textBox.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 100)
$textBox.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 20)
$form.Controls.Add($textBox)

# Obsługa zdarzenia zmiany zawartości pola tekstowego
$textBox.Add_TextChanged({
  $text = $textBox.Text
  Write-Host "Zawartość pola tekstowego: $text"
})

4. Lista (ListBox lub ComboBox):

$listBox = New-Object System.Windows.Forms.ListBox
$listBox.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 150)
$listBox.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 80)
$listBox.Items.Add("Opcja 1")
$listBox.Items.Add("Opcja 2")
$form.Controls.Add($listBox)

# Obsługa zdarzenia zmiany wyboru w liście
$listBox.Add_SelectedIndexChanged({
  $selectedItem = $listBox.SelectedItem
  Write-Host "Wybrano: $selectedItem"
})

5. Pole wyboru (CheckBox):

$checkBox = New-Object System.Windows.Forms.CheckBox
$checkBox.Text = "Zaznacz mnie"
$checkBox.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 250)
$form.Controls.Add($checkBox)

# Obsługa zdarzenia zmiany stanu pola wyboru
$checkBox.Add_CheckedChanged({
  $isChecked = $checkBox.Checked
  if ($isChecked) {
    Write-Host "Pole wyboru jest zaznaczone."
  } else {
    Write-Host "Pole wyboru nie jest zaznaczone."
  }
})

To tylko kilka przykładów użycia obiektów Windows Forms w PowerShell. Możesz eksperymentować z różnymi właściwościami i zdarzeniami, aby dostosować je do potrzeb swojej aplikacji.

Dodaj komentarz